Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2015

3464 9130 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viamyzone myzone
0078 3111 500
Reposted fromretread retread vianot-alice not-alice
6218 b4bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
4844 b4b8 500
Reposted fromtwice twice viamyzone myzone

December 05 2014

Reposted frombluuu bluuu viadiedrunk diedrunk

November 16 2014

8479 ea48
Reposted fromslodziak slodziak viaRedPenny RedPenny

November 14 2014

6853 6fb6
Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viaohshit ohshit
9360 cb93
Reposted frombackground background
3209 62a5 500

ausbluten:

rough sea by Philomena Famulok

Reposted fromcelllfish celllfish viaNocturia Nocturia
4082 e063 500
Reposted fromlivela livela vianot-alice not-alice
Nie każda przyjaźń trwa wiecznie.Jedyne co trwa wiecznie to ból po jej zakończeniu.
— The Flash
Reposted fromK8 K8 viaklaud klaud
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viaklaud klaud

Podobno nie ma nic gorszego niż samotność w związku. Kiedy ludzie zaczynają czuć się samotni, będąc z kimś?

Gdy czują, że od dłuższego czasu nie realizują ważnych wartości i potrzeb – na przykład potrzeby rozmowy, intymności, poczucia wspólnoty interesów. I nie próbują dowiedzieć się, o co im naprawdę chodzi, jaka jest istota tego braku, tylko odsuwają się od siebie. Wycofują się ze związku, nie walcząc o niego. Nie mówią: „Do jasnej cholery, daj mi to! To jest ważniejsze dla mnie niż życie!”. Ale też nie odchodzą, nie mówią: „Nie ma tego w naszym związku i to jest bardzo dla mnie bolesne. A ponieważ to dla mnie jest fundamentalne, będę tego szukać w innym związku”. Kluczowe w takich sytuacjach jest, żeby dowiedzieć się, co się zmieniło.

— tak celnie...
Reposted from3freya 3freya viaklaud klaud

November 09 2014

4114 31c0 500
Reposted fromTadaki Tadaki viakeithpeligro keithpeligro
1430 0ac3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakeithpeligro keithpeligro

November 08 2014

7306 9110
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaNocturia Nocturia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl